Strona Główna · About Haygrove · Contact Us · Worldwide · Warunki sprzedaży
Call us now: (62) 78 196 02

Warunki sprzedaży

1 styczeń 2014 r.

 1. TERMINOLOGIA

  1. Umowa ustalająca warunki sprzedaży oraz zakupu towarów określonych zgodnie z Ustępem 2 poniżej („Umowa”), pomiędzy firmą Haygrove Ltd. prowadzącą działalność pod nazwą Haygrove Tunnels („Sprzedawca”) oraz osobą, której zamówienie na towar przyjęte zostało przez Sprzedawcę zgodnie z Ustępem 2 poniżej („Nabywca”), wykorzystywać oraz podlegać będzie niniejszym warunkom sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich innych warunków łącznie z jakimikolwiek warunkami, które Nabywca pragnąłby zastosować na mocy zlecenia zakupu, potwierdzenia zakupu lub podobnego dokumentu.
  2. Żadna ze stron nie ma prawa wprowadzać dodatkowych warunków lub próbować zmienić lub w jakikolwiek sposób modyfikować te warunki bez pisemnej zgody obu stron [podpisanej przez dyrektora każdej ze stron].
  3. Odniesienia w niniejszej umowie do jakiejkolwiek osoby obejmują (bez ograniczeń) jakąkolwiek osobę fizyczną, instytucję, stowarzyszenie korporacyjne, spółkę partnerską, przedsiębiorstwo, trust, organizację, spółkę typu joint venture, rząd, władze lokalne lub miejskie, agencję lub departament rządowy lub ponad-rządowy, państwo lub agencję państwową lub jakikolwiek inny podmiot (w każdym przypadku będący w posiadaniu lub też bez osobowości prawnej) a odniesienia do płci obejmują każdą płeć.
 2. SKŁADANIE ORAZ PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Każda oferta wystosowana przez Sprzedawcę stanowi zaproszenie dla Nabywcy jedynie do złożenia propozycji. Żadne zamówienie lub zaakceptowanie oferty przez Nabywcę, złożone na ręce Sprzedawcy, nie będzie dla Sprzedawcy wiążące o ile i do czasu, kiedy jego akceptacja nie zostanie pisemnie potwierdzona przez Sprzedawcę. Umowa powstaje w momencie, kiedy zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedawcę na mocy formularza pisemnie potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę.
  2. Celem uniknięcia wątpliwości, ani przyjęcie depozytu zgodnie z Ustępem 8 poniżej ani rozpoczęcie pracy nad zleceniem zakupu nie będzie uznawane za przyjęcie zamówienia.
  3. Wszelkie zamówienia będą składane poprzez podpisanie dokumentu zawierającego ofertę, przedłożonego przez Sprzedawcę oraz zwrot tego dokumentu, wraz z podpisem, na ręce Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wykonania świadczenia zgodnie z podpisaną ofertą o ile i do czasu, kiedy nie zostanie ona potwierdzona przez Sprzedawcę na mocy formularza pisemnie potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca nie przyjmie zamówienia, jakakolwiek kwota wpłacona na poczet depozytu zgodnie z Ustępem 8 poniżej zostanie niezwłocznie zwrócona Nabywcy przez Sprzedawcę.
  4. Każda oferta ważna jest przez okres 14 dni od daty wystawienia, o ile nie znajdował się w niej będzie zapis zmieniający tą zasadę oraz pod warunkiem, iż Sprzedawca jej wcześniej nie wycofał. Ten okres ważności może zostać skrócony przez Sprzedawcę w okresach braku stabilności na rynku surowców oraz międzynarodowym rynku walut.
 3. REZYGNACJA

  1. Na podstawie Ustępu 12, do rezygnacji z Umowy lub jakiejkolwiek jej części może dojść jedynie po uprzednim porozumieniu, mającym formę pisemną, pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą. W przypadku, gdy taka rezygnacja spowoduje, iż prace przygotowawcze, które zostały do tej pory wykonane zostaną uznane za nadaremne lub w przypadku kosztów poniesionych przez Sprzedawcę celem sprostania wymaganiom Nabywcy, wymagane będzie uiszczenie opłaty za rezygnację, której wysokość równowarta będzie kosztom wykonania prac przygotowawczych oraz (jeżeli będzie to stosowne) wysokości poniesionych kosztów.
 4. OPŁATA

  1. Opłata do uiszczenia przez Nabywcę za każdą dostawę będzie równowarta kwocie określonej w ramach oferty z danego dnia lub, w przypadku, jeżeli nie zostanie ona zrealizowana lub dojdzie do jej wygaśnięcia, w ramach formularza pisemnie potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W cenę nie jest wliczony podatek od towarów i usług (VAT), którego wysokość zostanie naliczona, do zapłaty przez Nabywcę, zgodnie ze stosowną stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury, opłacenie jakichkolwiek innych podatków (z włączeniem i bez ograniczeń, akcyzy lub cła za import lub export) należnych w ramach transakcji i związanych ze sprzedażą, użytkowaniem lub dostawą towarów będzie należała do obowiązków Nabywcy. W przypadku, gdy Nabywca będzie przekonany, iż jest zwolniony z obowiązku opłaty tychże podatków, będzie miał obowiązek przedstawienia zadowalających dowodów potwierdzających zwolnienie z tego obowiązku do wglądu Sprzedawcy. W przypadku braku innych uzgodnień ceny podawane są w funtach szterlingach. Nabywca zwróci wszelkie koszty poniesione w przypadku przeliczania na obce waluty, opłaty bankowe, przedstawiania i/lub przetwarzania jakichkolwiek płatności lub jakiekolwiek płatności lub inne koszty wynikające z uzyskanie kapitału w szterlingach w związku z należną kwotą na żądanie Sprzedawcy.
  2. Bez względu na Ustęp 4.1, cena dostarczanych towarów równowarta będzie cenie obowiązującej w dniu dostawy. Sprzedawca zachowuje w związku z tym prawo, po wcześniejszym zawiadomieniu Nabywcy w formie pisemnej, do podniesienia ceny towarów ustalonej w ofercie lub formularzu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia (w zależności od sytuacji), w każdej chwili przed dostawą, celem odzwierciedlenia wzrostu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z czynnikami znajdującymi się poza panowaniem Sprzedawcy (takich jak na przykład i bez ograniczeń, znaczący wzrost kosztów siły roboczej, materiałów lub innych kosztów związanych z produkcją, jakiekolwiek wahania na rynku wymiany walut, regulacji walut lub zmiany obowiązków), jakiekolwiek zmiany w terminach dostawy, ilości lub specyfikacjach towarów wprowadzone przez Nabywcę lub jakiekolwiek opóźnienie spowodowane poleceniami wydanymi przez Nabywcę lub w przypadku braku zapewnienia przez Nabywcę stosownych informacji lub instrukcji dla Sprzedawcy pod warunkiem, iż wzrost kosztów będzie sprawiedliwy i należyty w odniesieniu do okoliczności oraz odzwierciedlał będzie wzrost kosztów poniesionych przez Sprzedawcę.
 5. DOSTAWA

  1. Sprzedawca dołoży odpowiednich starań zgodnych z normami działalności, aby dostawa odbyła się w terminie wyznaczonym przez Nabywcę w ramach zlecenia zakupu, ale termin ten nie jest gwarantowany. Sprzedawca nie będzie w żadnych wypadku odpowiedzialny za szkody a Nabywca nie będzie miał prawa unieważnienia Umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie. Bez względu na inne postanowienia zawarte w tej umowie, Sprzedawca ma możliwość dostarczania towarów Nabywcy na raty. W przypadku dostarczania towarów na raty, każda rata będzie uznawana za sprzedaną lub dostarczoną na mocy osobnej Umowy, którą obowiązywać będą te warunki a niedotrzymanie umowy w związku z jakąkolwiek ratą nie będzie miało wpływu, ani nie unieważnia działalności związanej z pozostałymi ratami. Jeżeli Nabywca odmówi przyjęcia jakiegokolwiek towaru w ramach zwyczajowych godzin przyjmowania dostaw, Nabywca pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z nieudaną dostawą z włączeniem i bez ograniczeń, odszkodowania lub kosztów związanych z załadunkiem lub rozładunkiem dostarczanych towarów.
 6. RYZYKO

  1. Ryzyko związane z towarem dostarczanym zgodnie z tymi warunkami przechodzi na Nabywcę po dostarczeni towaru do Nabywcy.
 7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

  1. Bez względu na to ryzyko Towar zostanie przekazany w posiadanie Nabywcy zgodnie z paragrafem 6, prawo własności do Towaru (w zależności od tego, czy jest oddzielony lub można go zidentyfikować lub zmieszany z innym typem towaru) należy do Sprzedawcy do momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej należnej kwoty:
   1. za ten towar;
   2. za jakikolwiek inny towar dostarczany przez Sprzedawcę;
   3. jakiekolwiek inne kwoty należne Sprzedawcy ze strony Nabywcy.
  2. Do chwili przejęcia tytułu własności przez Nabywcę zgodnie z paragrafem 7, Nabywca będzie
   1. przechowywał towar oddzielnie, w sposób umożliwiający jego identyfikację, jako dobytek Sprzedawcy
   2. nie przyłączał towaru do mienia rzeczywistego bez zgody Sprzedawcy.
  3. występował w roli przedstawiciela Sprzedawcy w przypadku jakiejkolwiek odsprzedaży towarów przez Nabywcę w przypadku, gdy prawo własności nieprzeniesione zostanie na Nabywcę (jedynie jak pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą).
  4. Towar zostanie uznany za sprzedany lub użyty celem dokonania dostawy na rzecz Nabywcy.
  5. W każdej chwili, przed przeniesieniem prawa własności do towaru na rzecz Nabywcy (niezależnie od tego, czy płatność na rzecz Sprzedawcy będzie w tym momencie zaległa lub Nabywca w jakiś inny sposób złamał zobowiązanie wobec Sprzedawcy), Sprzedawca ma prawo (bez unieważnienia pozostałych praw, które mu przysługują):
   1. odebrać cały towar lub jego część oraz wejść na teren jakiejkolwiek nieruchomości w tym celu (lub upoważnić innych to takiego działania), co Nabywca niniejszym zatwierdza;
   2. wymagać dostawy całości lub części towaru.
  6. Sprzedawca ma prawo w każdej chwili asygnować sumy otrzymywane ze strony Nabywcy w sposób, który uznany zostanie za stosowny, niezależnie od sposobów asygnacji proponowanych przez Nabywcę.
 8. WARUNKI ZAPŁATY

  1. W przypadku braku innych uzgodnień, Nabywca zapłaci 40% kosztu towarów w ramach depozytu; kwota ta wpłacona musi zostać (a) w przypadku towarów zamówionych na podstawie ustalonej oferty wraz z podpisaną ofertą; lub (b) w przypadku towarów zamówionych bez uprzedniego powiadomienia o kosztach zamówienia, w terminie pięciu (5) dni od otrzymania od Sprzedawcy formularza pisemnie potwierdzającego przyjęcie zamówienia, który określa koszt towarów. Należne saldo musi zostać wpłacone w momencie dostawy towarów do Nabywcy. W przypadku braku innych ustaleń zawartych w ofercie, cena nie będzie uwzględniała kosztów usług świadczonych przez Sprzedawcę, z włączeniem i bez ograniczeń szkoleń oraz naginania obręczy a Sprzedawca wystawi na rzecz Nabywcy osobną fakturę. W przypadku dostawy towaru na raty, Nabywca będzie miał obowiązek uiszczenia opłaty za każdą ratę zgodnie z warunkami przedstawionymi powyżej. W sytuacji, kiedy Nabywca nie dokona wpłaty w odpowiednim terminie zgodnie z niniejszym Ustępem 8, Sprzedawca będzie miał prawo do odsetek naliczanych od części ceny zakupowej, która jeszcze nie została opłacona, według stawki (a) 1.5% salda należnego Sprzedawcy za każdy dzień spóźnienia lub (b) maksymalnej kwoty dopuszczalna w ramach prawa, w zależności od tego, która kwota będzie niższa. Prawo do naliczania odsetek obowiązuje wraz z jakimikolwiek innymi środkami dostępnymi Sprzedawcy, z włączeniem i bez ograniczeń prawa do przejęcia i/lub odsprzedania towarów zgodnie z Ustępem 7.
 9. ZAKRES TOLERANCJI

  1. Liczniki, waga, skład chemiczny oraz rozmiary będą przestrzegana, jak daleko będzie to możliwe, jednakże dopuszczalne będą umiarkowane nadwyżki i ubytki w tym zakresie, które zostaną uznane za Nabywcę, który nie będzie miał prawa odrzucenia jakiegokolwiek towaru lub wymagania wymiany jakiegokolwiek towaru na podstawie tego, iż nie jest dokładnie zgodny ze specyfikacjami.
 10. GWARANCJA SPRZEDAWCY/ROSZCZENIE NABYWCY

  1. Sprzedawca gwarantuje, iż towar będzie wolny od wad pod względem materiału oraz wykonania. Z WYŁĄCZENIEM TEGO, CO ZAWARTE JEST W NINIEJSZYM USTĘPIE 10, SPRZEDAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOMYŚLNYCH, W ZWIĄZKU Z TOWAREM LUB USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ SPRZEDAWCĘ W ODNIESIENIU DO TOWARU I W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Roszczenia w związku z towarem uszkodzonym w trakcie przewozu lub brakach w dostawie będą składane przez Nabywcę w formie pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy oraz jego firm spedycyjnych w termie trzech (3) dni od daty dostawy. Roszczenia z tytułu złamania warunków gwarancji będą składane w formie pisemnej do Sprzedawcy w terminie czterech (4) tygodni od daty dostawy. W przypadku złożenia roszczenia zgodnie z niniejszym Ustępem 10, Sprzedawca zobowiązuje się, wedle wyboru Sprzedawcy, do wymiany, naprawy lub zwrotu kosztów zakupu towaru, w przypadku uznania przez Sprzedawcę, iż doszło do złamania warunków gwarancji lub szkoda nastąpiła w trakcie przewozu. Takowa wymiana, naprawa lub zwrot kosztów będą stanowiły jedyną formę naprawy szkody, którą poniósł Nabywca w przypadku złamania warunków gwarancji lub szkód dokonanych w trakcie przewozu. Z WYŁĄCZENIEM USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI, W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI NIE ISTNIEJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPRZEDAWCA W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, NIEBEZPOŚREDNIE, WYNIKAJĄCE LUB SPECJALNE SZKODY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY BĘDZIE OGRANICZONA DO WYMIANY, ZWROTU KOSZTÓW LUB NAPRAWY ZGODNIE Z TYM, CO ZAWARTE JEST W NINIEJSZYM USTĘPIE 10 A SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE LUB STRATĘ ZWIĄZANĄ Z JAKIMIKOLWIEK WYNIKAJĄCYMI LUB PRZYPADKOWYMI SZKODAMI, BEZ WZGLĘDU NA ICH PODSTAWY, MAJĄCE ŹRÓDŁO W UMOWIE LUB DELIKCIE, ZE STRONY SPRZEDAWCY, JEGO PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI) WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z WADLIWYM TOWAREM LUB DZIAŁALNOŚCIĄ, ZANIECHANIEM, ZANIEDBANIEM LUB NIEDOTRZYMANIEM UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ, JEGO PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI.
  2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż działalność Sprzedawcy wymaga, aby wykonywał swoje obowiązki na terenie wielu różnych przedsiębiorstw, w których Sprzedawca nie ma wpływu na środowisko oraz na sposób zarządzania zagrożeniami biologicznymi. W związku z tym Nabywca jest odpowiedzialny, wedle swojego uznania, za udzielenie Sprzedawcy stosownych wskazówek dotyczących przebywania przez Sprzedawcę na terenie zakładu Nabywcy w odniesieniu do zagrożenia stwarzanego przez Sprzedawcę w związku z roznoszeniem chorób, wirusów, infekcji oraz innych zagrożeń biologicznych (jeżeli takowe istnieją), które mogą stanowić zagrożenie dla działalności, przedsiębiorstwa lub zakładu Nabywcy. W przypadku braku wskazówek lub wcześniejszego zawiadomienia ze strony Nabywcy, Sprzedawca zastosuje wszelkie środki ostrożności, które uzna za stosowne, ale nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek choroby, infekcje, wirusy lub inne zagrożenia biologiczne, które mogą mieć wpływ na przedsiębiorstwo, działalność lub zakład Nabywcy niezależnie od tego, co je spowodowało.
  3. Z wyłączeniem uszkodzenia ciała oraz śmierci, za które odpowiedzialność nie jest w żaden sposób ograniczania przez te warunki, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Nabywcy na mocy tej umowy nie przekroczy kwoty £100000.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

  1. Nabywca zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć oraz zwolnić Sprzedawcę, jego pracowników, udziałowców, funkcjonariuszy, dyrektorów, podmioty powiązane, podwykonawców oraz przedstawicieli od odpowiedzialności za jakiekolwiek i wszelkie roszczenia, odpowiedzialność, odszkodowanie, koszty lub wydatki wynikające lub związane z (a) adaptacją lub modyfikacją towaru, która spowoduje bezpośrednie lub pośrednie naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej należących do osób trzecich pod warunkiem, iż taka adaptacja lub modyfikacja została przeprowadzona na podstawie specyfikacji lub instrukcji udzielonych przez Nabywcę; (b) zaniechaniem złożenia, rozłożenia, rozpakowania, obsługi, rozładowania, użytkowania lub korzystania z towaru zgodnie z instrukcją obsługi oraz innymi instrukcjami, dostarczonymi od czasu do czasu przez Sprzedawcę; lub (c) użytkowaniem lub obsługą narzędzi lub materiałów dostarczonych przez Nabywcę. Celem uniknięcia wątpliwości, Nabywca uznaje, iż wytrzymałość towaru sprzedawanego na podstawie tej umowy jest ograniczona w przypadku ekstremalnych rodzajów warunków atmosferycznych, z włączeniem i bez ograniczeń, silnych wiatrów, silnych opadów śniegu oraz, iż Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w związku ze szkodą lub stratą, do której dojdzie z powodu nie zastosowania się Nabywcy do instrukcji obsługi oraz zaleceń Sprzedawcy odnoszących się do takich warunków atmosferycznych.
 12. ZAWIESZENIE DOSTAW

  1. W przypadku braku zapłaty ze strony Nabywcy, zalegania ze spłatą jakiejkolwiek kwoty należnej Sprzedawcy na podstawie zlecenia zakupu oraz odpowiadającej mu faktury poza prawami przysługującymi Sprzedawcy na mocy Ustępu 7 powyżej, Sprzedawca będzie miał prawo do zawieszenia wszelkich dostaw przewidzianych na przyszłość, do czasu spłacenia zaległości lub do momentu unieważnienia Umowy o tyle, o ile nadal istnieje towar, który powinien zgodnie z tą umową zostać dostarczony.
 13. SIŁA WYŻSZA

  1. Bez względu na inne postanowienia zawarte w niniejszej umowie, ani Nabywca ani Sprzedawca nie będą ponosili odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie czynności przewidzianych w Umowie wynikające, w całości lub po części, ze zdarzeń znajdujących się poza panowaniem strony niedopełniającej zobowiązania, z włączeniem i bez ograniczeń, działań siły wyższej, działań rządu, wojny domowej, strajków, blokad oraz innych sporów dotyczących siły roboczej, embargo, pożaru, powodzi, sporów ze związkami zawodowymi, niesprzyjających warunków atmosferycznych, brak dostępu do jakiegoś typu materiału (który nie może zostać zastąpiony ponieważ jest to niemożliwe lub z powodu cen, które są nie do przyjęcia ramach działalności handlowej), aktów terroryzmu, wojny, opóźnień związanych z odprawą celną lub opóźnień wynikających z rządowo-krajowych środków bezpieczeństwa.
 14. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU SPRZEDAWCY

  1. W związku z zakupem towarów przez Nabywcę na podstawie tej umowy, Sprzedawca może udostępnić Nabywcy wybrany sprzęt wykorzystywany w związku z naginaniem obręczy. W takim przypadku, Nabywca potwierdza, iż (i) zapewni kompetentny personel do obsługi sprzętu; (ii) przeczytał i zrozumiał oraz zastosuje się do instrukcji Sprzedawcy (niezależnie od tego, czy przekazane były w formie pisemnej lub ustnej) w związku z obsługą sprzętu; (iii) sprzedaż towaru na podstawie tej umowy nie stanowi zobowiązania ze strony Sprzedawcy względem instalacji towaru; oraz (iv) Nabywca nie będzie miał przyznanego prawa własności do sprzętu, z którego korzysta w związku z naginaniem obręczy.
 15. UPADŁOŚĆ I ZŁAMANIE WARUNKÓW

  1. W przypadku, gdy (a) Nabywca w jakikolwiek sposób złamie te warunki i nie wyrówna szkody spowodowanej takim naruszeniem (jeżeli istniała będzie możliwość wyrównania szkody) w terminie trzydziestu dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia ze strony Sprzedawcy, żądającego takiego wyrównania szkód; lub (b) jeśli towar lub mienie należące do Nabywcy zostało obłożone sekwestrem lub zostanie zajęte lub (c) Nabywca wysunie propozycję umowy z lub na korzyść swoich wierzycieli lub ogłosi bankructwo lub ustanowiony zostanie zarządca lub administrator masy upadłościowej względem całości lub części jego mienia lub dóbr; lub (d) wydany zostanie nakaz lub postanowienie lub rozpoczęte zostanie postępowanie podobnego rodzaju, mające na celu likwidację działalności Nabywcy (z wyjątkiem celów odbudowy lub fuzji bez ogłoszenia upadłości oraz za ówczesną zgodą Sprzedawcy, udzieloną w formie pisemnej), wskutek tego Sprzedawca będzie miał prawo, bez ograniczenia pozostałych praw przysługujących mu na podstawie niniejszego dokumentu, do natychmiastowego przerwanie dalszych dostaw do czasu, kiedy nienależyte wykonanie umowy zostanie naprawione. Bez względu na takowe unieważnienie umowy, Nabywca zapłaci Sprzedawcy za cały dostarczony towar do czasu oraz z włączeniem dnia, kiedy umowa została unieważniona.
 16. UNIEWAŻNIENIE

  1. Sprzedawca będzie miał prawo unieważnić Umowę z Nabywcą po jednotygodniowym okresie wypowiedzenia w przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł wykonać zamówienia.
 17. PODWYKONAWSTWO ORAZ PRZENIESIENIE PRAW

  1. Sprzedawca zachowuj prawo do zaangażowania podwykonawcy celem realizacji Umowy lub jej części. Sprzedawca ma prawo przeniesienia każdej umowy, ale Nabywca nie ma takiego prawa.
 18. CZĘŚCIOWE WYKONANIE

  1. W przypadku częściowego wykonania zamówienia, Sprzedawca będzie miał prawo to otrzymania opłaty odzwierciedlającej wykonaną przez niego pracę, bez ograniczenia jego praw w przypadku, gdy nieukończenie zamówienia będzie spowodowane działalnością Nabywcy lub będzie wynikało z unieważnienia zamówienia przez Sprzedawcą zgodnie Ustępem 15.
 19. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie rysunki, szkice, oferty oraz inne dokumenty dostarczone przez Sprzedawcę wraz z towarem oraz faktyczne projektowanie oraz konstrukcja towaru stanowi wartościową własność intelektualną Sprzedawcy i, w związku z tym, Nabywca zgadza się, iż nie będzie (a) kwestionować, uszkadzać lub w inny sposób zagrażać tym prawom; (b) wykorzystywać lub ujawniać, w sposób bezpośredni lub pośredni, takowych materiałów, projektów oraz konstrukcji osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie ze strony Sprzedawcy; lub (c) naśladować lub w inny sposób produkować towar lub jakiekolwiek materiały z nim rozpowszechniane lub odnoszące się w inny sposób do towaru lub usług świadczonych w związku z towarem.
 20. NARZĘDZIA

  1. Wszelkie narzędzia, bez względu na to, czy zostały specjalnie wyprodukowanie w związku z zamówieniem Nabywcy lub też nie oraz bez względu na to, czy Nabywca pokryje w całości lub po części związane z tym koszty, stanowiły będą i pozostaną własnością Sprzedawcy.
 21. ZAWIADOMIENIE

  1. Każde zawiadomienie lub inne wiadomości wystosowane na mocy tych warunków musi mieć formę pisemną oraz może zostać doręczone lub wysłane listem ekspresowym lub faksem.
  2. Każde zawiadomienie lub dokument zostanie uznany za doręczony w momencie dostarczenia, jeżeli został wysłany listownie zostanie uznany za doręczony po upływie 48 godzin od wysłania; oraz, jeżeli wysłany on został faksem w momencie dokonania przekazu.
 22. ODPRAWA

  1. Ważność oraz wykonalność pozostałych postanowień zawartych w tej umowie nie będzie w żaden sposób naruszona lub podważona w przypadku uznania w dowolnym momencie, przez sąd właściwy, iż jedno lub więcej postanowień zawartych w tych warunkach jest nieważne, bezprawne lub niewykonalne.
 23. ZRZECZENIE

  1. Brak odstąpienia od wykonania praw wynikających z naruszenia warunków tej umowy nie będzie uznana za odstąpienie od wykonania praw wynikających z naruszenia tego samego lub innego warunku w przeszłości lub przyszłości.
 24. PRAWA OSÓB TRZECICH

  1. Osoba, które nie jest stroną w Umowie nie będzie miała żadnych praw zgodnie z Ustawą o umowach (Praw osób trzecich) z 1999 roku. Klauzula ta nie ma wpływu na żadne prawo ani środek ochrony prawnej istniejący lub przysługujący jakiejkolwiek osobie, w sposób inny niż zgodny z Ustawą.
 25. OWIĄZUJĄCE PRAWO

  1. Umowa ta będzie regulowana oraz interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii. Niniejszym strony oddają się pod wyłączną jurysdykcję sądów angielskich.